REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1 Postanowienia ogólne

 1.    tWłaścicielem sklepu jest Iwona Olech z siedzibą w Osieczany 113, 32-400 Myślenice wpisaną NIP 9211905576,zwana dalej: sklepem inernetowym Bumba Shopping , “www.bumbashopping.pl”
 2. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym Bumb Shopping jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność prawną (zdolność do czynności prawnych), mająca miejsce zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, a także każda osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, której siedziba znajduje się na terytorium Unii Europejskiej – zwaną dalej “Klientem” lub „Kupującym”.
 3. Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży w sklepie internetowym Bumba Shopping poprawne jest wypełnienie formularza zamówienia.
 4. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT), chyba że oferta kierowana do nie-konsumentów stanowi inaczej.
 5. Zamówienia poprzez stronę internetową Bumba Shopping można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 6. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 7. Kupujący dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym, jednocześnie w celu prawidłowego wykonania umowy wyraża zgodę na dostarczanie treści cyfrowych oraz otrzymywanie wiadomości związanych z realizacją zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej
  8. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie i wysłanie mu faktury w formie elektronicznej, która zwalnia sklep z obowiązku doręczenia paragonu fiskalnego, który jest podpinany do kopii faktury.
  9. Otrzymywanie przez Kupującego od Bumba Shopping innych wiadomości marketingowych, niezwiązanych bezpośrednio z realizacją złożonego w Sklepie Internetowym zamówienia, uzależnione jest od wyrażenia przez Kupującego stosownej zgody w trakcie zakładania konta na www.bumbashopping.pl. Wiadomości takie wysyłane będą pocztą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail. Kupujący może w każdej chwili zmienić swoją decyzję w sprawie otrzymywania ww. wiadomości.

§ 2 Potwierdzenie zamówienia

 1. Warunkiem złożenia zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia. Potwierdzenie zamówienia dokonywane jest pocztą elektroniczną.
 2. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego Sklep Internetowy niezwłocznie potwierdza fakt jego otrzymania. W przypadku złożenia zamówienia przez Klienta nie będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy  z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, jeżeli nie ma technicznej możliwości realizacji zamówienia lub gdy realizacja zamówienia będzie wiązała się z koniecznością reorganizacji pracy Sklepu Internetowego, a także gdy wysłanie towaru w proponowanym terminie wymagać będzie dodatkowych ustaleń. W takim przypadku, Sklep Internetowy podejmie próbę ustalenia najkorzystniejszego sposobu i terminu realizacji zamówienia.
 3. W przypadku, gdy którykolwiek z produktów występuje w „Dostępności ograniczonej”, Klient zostanie poinformowany o możliwości realizacji takiego zamówienia w e-mailu zwrotnym, bez zbędnej zwłoki, po złożeniu zamówienia w Sklepie Internetowym. Przez „Dostępność ograniczoną” rozumie się możliwość wystąpienia braku na stanie sklepu towaru w określonym rozmiarze lub kolorze.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia, oraz wzoru formularza odstąpienia od umowy następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że Kupujący wskaże inny sposób komunikacji.
 5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 6. Sklep Internetowy przekazuje Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży towaru najpóźniej w chwili jego dostarczenia.

§ 3 Formy płatności

 1. Klient może wybrać jeden ze sposobów płatności, o których mowa na stronie:www.bumbashopping.pl
 2. W przypadku stwierdzenia braku wpłaty w przeciągu 7 dni od potwierdzenia przez Sklep Internetowy złożonego zamówienia, zostanie ono anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.

§ 4Dostawa towaru

 1. Dostarczamy towar tylko na terenie Polski.
 2. Wartości opłat wyliczane są automatycznie w momencie składania zamówienia i są uzależnione od formy wyboru dostawy oraz płatności. Tabela kosztów dostawy znajduje się na stronie:www.bumbashopping. W chwili odbioru towaru prosimy o sprawdzenie, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności kuriera. Z chwilą pokwitowania na nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Sprawdzenie przesyłki nie stanowi obowiązku Kupującego będącego konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania “Protokołu Reklamacji”.

§ 5 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Kupujący, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną  z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, na zasadach określonych w poniższych postanowieniach.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku umowy zobowiązującej Sklep Internetowy do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach – termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik  i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować w mail iwona.olech1@o2.pl. o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia .
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (decyduje data wysłania oświadczenia Kupującego, a nie jego otrzymania przez Sklep Internetowy).
 5. W przypadku odstąpienia od umowy w całości sklep internetowy Bumba Shopping zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy Kupującemu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Bumba Shopping, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sklep Bumba Shopping został poinformowana przez Kupującego o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem, za wyjątkiem kosztów odesłania towaru, od którego zakupu Kupujący odstąpił, do Sklepu Internetowego.
 6. Sklep internetowy Bumba Shopping może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Zakupiony towar, w przypadku odstąpienia od umowy jego zakupu, należy zwrócić na adres: Bumba Shopping Iwona Olech, Osieczany 113, 32-400 Myślenice, tel 731901013 , w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy (towaru) przed jego upływem.
 8. Kupujący ponosi tylko i wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (towaru) w przypadku odstąpienia od umowy.
 9. W przypadku nie odebrania przesyłki kupujący ponosi koszty zwrotu przesyłki w obie strony. Brak porozumienia będzie roztrzygnięte przez Własciwy Organ
 10. Kupujący ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech  i funkcjonowania rzeczy.
 11. Zwracany produkt musi posiadac metkę i nie może posiadać śladów użytkowania oraz zapachów. Do przesyłki zwrotnej musi byc dołaczony dowód zakupu
 12. Powyższe uprawnienie do odstąpienia przez konsumenta (lub osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej) od umowy  w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny w żaden sposób nie uszczupla ustawowego prawa do odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 wstawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z ze zm.).

§ 6 Gwarancja

 1. Wszystkie towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i jeżeli wyraźnie to zaznaczono, objęte są gwarancją producenta.
 2. Wybór sposobu usunięcia wady, w przypadku korzystania z roszczeń z tytułu gwarancji, następuje zgodnie z warunkami gwarancji.
 3. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi.

§ 7 Rękojmia

 1. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, o których mowa w paragrafie 6 powyżej (jeżeli na dany towar gwarancja została udzielona), Kupującemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne towaru.
 2. Przysługujące Kupującemu uprawnienia z tytułu rękojmi określają art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2014r., pozycja 121 z późniejszymi zmianami).
 3. Zgłoszenia z tytułu rękojmi Kupujący zgłasza do Sklepu Internetowego pisemnie, lub za pomocą formularza kontaktowego
 4. W przypadku stwierdzenia wady towaru Kupujący powinien:

a) odesłać wadliwy towar listem poleconym lub inną formą przesyłki na adres Sklepu Internetowego lub dostarczyć wadliwy towar na adres Sklepu Internetowego Bumba Shopping Osieczany 113, 32-400 Myślenice.

b) W przypadku, gdy Kupujący decyduje się na samodzielny zwrot wadliwego towaru, nie powinien korzystać z przesyłek „za pobraniem”.

§ 8 Dane osobowe

 1. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez sklep internetowy Bumba Shopping zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanym dalej RODO) – przez okres prowadzenia działań nakierowanych na realizację celów, w związku z którymi zostały zebrane.
 2. Firma Bumba Shopping przetwarza dane osobowe Klientów w celu:

a) wykonania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, umów sprzedaży lub innych umów zawartych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie – w szczególności w związku z rejestracją Konta lub złożeniem zamówień. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest wykonanie umowy z Klientem lub podjęcie działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

b) promowania towarów lub usług własnych, a także tworzenia zestawień, analiz i statystyk oraz dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest prawnie uzasadniony interes Bumba Shopping (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 • W granicach wskazanych powyżej – firma Bumba Shopping może przetwarzać dane przy wykorzystaniu technik profilowania zakładających zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Celem takiego profilowania będzie jak najlepsze dopasowanie przekazywanych Klientowi treści, w tym wyświetlanych reklam, do potrzeb i zainteresowań owego Klienta – w oparciu o dostępne dane demograficzne oraz behawioralne. W przypadku, gdy zautomatyzowana decyzja wywołuje wobec Klienta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie nań wpływa, sklep Bumba Shopping będzie przetwarzał dane wyłącznie za zgodą Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • W każdym przypadku ujawnienie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne – z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne do wykonania umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu.
 • Dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie, gdy sklep Bumba Shopping będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być zwłaszcza: osoby obsługujące infrastrukturę lub systemy informatyczne, podwykonawcy, osoby świadczące usługi związane z wykonaniem lub ulepszeniem procesu sprzedaży (np. pośrednicy płatności, banki, agencje reklamowe, kurierzy lub przewoźnicy), a także doradcy (np. w zakresie obsługi rachunkowej lub prawnej) lub audytorzy.
 • Klient ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Prawo sprzeciwu przysługuje Klientowi zwłaszcza w przypadku, gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 • W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 9 Wymagania techniczne, zakaz umieszczania treści bezprawnych, reklamacje na działalność Sklepu Internetowego

 1. Bumba Shopping udostępnia Kupującym za pośrednictwem Sklepu Internetowego możliwość nieodpłatnego korzystania z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tekst jedn. Dz.U. 2016r. poz. 1030):

a) udostępnianie zawartości Sklepu Internetowego,

b) zawieranie ze Sklepem Internetowym umów sprzedaży towarów, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,

c)  celem skorzystania z powyższych usług, Kupujący powinien dysponować: urządzeniem umożliwiającym połączenie z Internetem i posiadającym system operacyjny, łączem internetowym, niezbędnym oprogramowaniem (przeglądarką internetową) oraz kontem poczty elektronicznej,

d) Kupujący zobowiązuje się, że nie będzie umieszczał w ramach Sklepu Internetowego treści (np. komentarzy) o charakterze bezprawnym – w tym zwłaszcza treści propagujących przemoc lub pornografię lub treści naruszających prawa osób trzecich. W razie otrzymania przez Sklep Internetowy urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych treści dostarczanych przez Kupującego, Sklep Internetowy może uniemożliwić dostęp do tych treści,

e) Kupujący zobowiązuje się do:

 • niekorzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • W przypadku niezadowolenia z działalności Sklepu Internetowego, Kupujący ma możliwość złożenia reklamacji pocztą elektroniczną na adres:iwona.olech@o2.pl Kupujący zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania przez Sklep Internetowy.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Sklepowi Internetowemu przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. W takim przypadku:

Kupujący zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji – na co najmniej 14 dni przed wejściem zmian w życie,Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Kupujących, a w szczególności pozostaną bez wpływu na złożone zamówienia, które zostaną zrealizowane na zasadach dotychczasowych.

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do towarów zakupionych w Sklepie Internetowym począwszy od dnia 01.01.2021 r., a jego obecna wersja obowiązuje od dnia 01.01.2021 r.